Informace o projektu

Tyto stránky si kladou za cíl zmapovat současný stav tzv. drobných sakrálních staveb, tedy kapliček, soch, křížků, smírčích křížů, božích muk a dalších staveb rozmístěných nejen v jednotlivých obcích, ale především ve volné krajině. Troufám si říci, že výčet těchto památek je ve zdokumentovaných obcích úplný. Opomenuty ovšem nejsou ani další památky, kostely, zámky, v případě Krásného dvora stavbičky v zámeckém parku, které jsou důležité pro celkový charakter celé obce.

Nejdůležitější součástí těchto stránek je tedy jejich fotogalerie. Přiřazení dané památky k té či oné vesnici je dáno čistě vzdáleností, nikoli historickými či jinými souvislostmi, které jsou v drtivé většině nedohledatelné. Fotodokumentace probíhala v letech 2011 a 2012, minimum fotografií je z let dřívějších, v popisku všech fotografií je uveden datum jejich pořízení. Tam, kde se mi podařilo dohledat fotografie starší, jsou, spolu s uvedením zdroje, pro srovnání zveřejněny.

Tento projekt je součástí širších snah občanského sdružení Naše Krásnodvorsko o. s. (krasnodvorsko.webnode.cz/), které se snaží o zlepšení života na Krásnodvorsku.

Cenným pomocníkem při mapování těchto staveb mi byly mapy III. vojenského mapování, které v Čechách probíhalo v letech 1877-1880 a které jsou digitalizovány na stránkách oldmaps.geolab.cz/. Ve srovnání s koncem 19. století je úbytek drobné sakrální architektury, především té ve volné krajině, vskutku drastický, nadpoloviční většina jí zmizela v nenávratnu spolu s původní strukturou krajiny, jejími mezemi a polními cestami, které padly za oběť necitlivému zcelování polností jednotlivých hospodářů při kolektivizaci zemědělství.

Nepřipusťme proto další ničení těchto památek!

 

Není-li uvedeno jinak, je autorem všech zveřejněných fotografií Vladimír Liška.